Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

Hasičský zbor Priekopa, o.z.  

Občianske združenie Hasičský zbor Priekopa bolo založené s cieľom napomáhať pri ochrane a rozvoji kultúrnych a historických hodnôt v oblasti hasičstva.

Stanovy HZP

Stanovy
občianskeho združenia
Hasičský  zbor Priekopa


1. Základné ustanovenia

Hasičský zbor Priekopa ( HZP ) je dobrovoľnou, záujmovou, nepolitickou organizáciou združujúcou občanov so záujmom o hasičstvo a jeho históriu.
HZP je samostatným Občianskym združením. Je nezávislým združením občanov bez ohľadu na ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické zmýšľanie, náboženské vyznanie, sociálne postavenie a vek.
Sídlom HZP je Hasičská  zbrojnica Priekopa na ulici Priekopská, Martin - Priekopa
Adresa pre poštový styk:
Hasičský zbor Priekopa
II. Kolónia  38
036 08 Martin – Priekopa
HZP má právnu subjektivitu s možnosťou nadobúdať práva a záväzky.
V písomnom styku sa bude používať skratka HZP .2. Ciele činnosti

Napomáhať pri ochrane a rozvoji kultúrnych a historických hodnôt v oblasti hasičstva – záchrana, renovácia a prezentácia historicky cenných hasičských zariadení, zhromažďovanie technickej dokumentácie, dobových materiálov súvisiacich s hasičskou tematikou, ich renovácia a zberateľská činnosť.
Spolupracovať so Spolkom Výhrevne Vrútky pri  zachovávaní a správe historických pamiatok, pomáhať pri organizovaní príležitostných historických osláv a prezentácií historickej techniky.
Spolupracovať s ďalšími subjektmi v oblasti požiarnej ochrany  ( vzdelávacie zariadenia, výskumné ústavy, občianske združenia s obdobným zameraním, Dobrovoľné hasičské zbory, Hasičský a záchranný zbor,  Stredná škola požiarnej ochrany a pod.) a histórie železničnej dopravy
Vybudovať  Múzeum v oblasti hasičstva na Slovensku, spravovať ho a svojou činnosťou neustále zveľaďovať a dopĺňať ho o historicky cenný materiál zbierkotvornou činnosťou.
Organizovať osvetové a vzdelávacie podujatia ( besedy, prednášky) pre záujemcov o históriu a problematiku hasičstva na Slovensku. Usporiadanie tematických výstav z vlastných zbierok i zapožičaných exponátov.
Vykonávať preventívne činnosti v oblasti požiarnej ochrany.
Vykonávať technické zásahy v oblasti ochrany životov, majetku a životného prostredia.
Podpora,  vykonávanie  hasičského športu a organizovanie súťaží v hasičskom športe.
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí .
Publikačná činnosť súvisiaca s vyššie uvedenými aktivitami.
Predaj propagačného materiálu a upomienkových predmetov.


   
3. Členstvo v HZP

Členskú základňu združenia tvoria:
Riadni členovia
Kandidát za riadneho člena
Čestní členovia
Voľní členovia
ad:
3.1 Riadnym členom HZP sa môže stať každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:
a/ Súhlasí s cieľmi a stanovami združenia ( potvrdzuje svojím podpisom)
b/ Dosiahol vek aspoň 18 rokov
c/ Záujemca o členstvo je povinný podať o členstvo písomnú prihlášku. Výbor Spolku rozhodne, či záujemca bude do združenia prijatý a môže uložiť skúšobnú lehotu pre vstup do   združenia v max. dĺžke 1 rok. Po skončení skúšobnej doby Výbor HZP posúdi činnosť záujemcu a rozhodne o prijatí za člena. Členom sa stáva po zaplatení zápisného a členských príspevkov na príslušné obdobie.
d/ Plní si svoje členské povinnosti
e/ Člen HZP musí byť poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky činnosti v HZP vykonáva na vlastné nebezpečenstvo a svoj zdravotný stav považuje za primeraný všetkým vykonávaným prácam v HZP ( potvrdí svojím podpisom).

3.2 Kandidát za riadneho člena HZP je osoba, ktorá má záujem stať sa perspektívne členom HZP, pričom splnila podmienky bodov a/, b/, e/ state 3.1 Stanov HZP, avšak nespĺňa podmienky bodov c/, d/ state 3.1 Stanov HZP.

3.4 Čestní členovia t.j. fyzické alebo právnické osoby, ktorým členská schôdza za mimoriadne zásluhy pre združenie udelila čestné členstvo. Títo členovia sú zbavení úhrady zápisného a členských príspevkov a nemôžu byť volení do orgánov združenia. Čestný člen nemá hlasovacie právo, má hlas iba poradný.

3.5 Voľní členovia t.j. fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli prispievať na činnosť HZP, ale nemajú práva a povinnosti riadnych členov.4. Členské príspevky

Zloženie členských príspevkov sa skladá z:
a/ zápisného
b/ ročných členských príspevkov

ad:
a/ zápisné je jednorazový poplatok, ktorým je povinný každý novoprijatý člen uhradiť HZP do 10 kalendárnych dní od dňa zápisu
b/ ročný príspevok je nutné uhradiť do konca marca príslušného kalendárneho roku dohodnutým spôsobom. Člen, ktorý túto povinnosť nesplní, bude penalizovaný 20% výškou ročného členského príspevku. Pokiaľ bez vážnych dôvodov neuhradí členský príspevok spolu s penalizáciou do konca mesiaca apríl príslušného kalendárneho roku, bude z HZP vylúčený.

Výška členských príspevkov
Je stanovená a odsúhlasená pre nasledujúci kalendárny rok výborom HZP.

Výška členských príspevkov pre novoprijatých členov
Novoprijatý člen zaplatí členský príspevok za prvý rok členstva v plnej výške, spolu so zápisným pre príslušný kalendárny rok prijatia do HZP.5. Práva a povinnosti členov

Členmi HZP sú osoby definované v stati 3. Stanov HZP.

Práva členov:
a/ zúčastňovať sa akcií HZP
b/ využívať členské výhody
c/ obracať sa na orgány HZP s námetmi a žiadosťami
d/ požadovať a dostávať informácie o činnosti HZP
e/ zúčastňovať sa schôdzí HZP
f/ zúčastňovať sa hlasovania o záležitostiach združenia na schôdzach HZP
g/ voliť kandidátov do funkcií orgánov HZP
h/ byť volený do funkcií HZP za podmienky dovŕšenia 18 rokov

Povinnosti členov:
a/ dodržiavať Stanovy HZP
b/ vyvíjať aktívnu činnosť v prospech združenia HZP, pričom nesmie vykonávať nič, čo by mohlo záujmy a dobré meno združenia ohroziť
c/ pravidelne a včas platiť členské príspevky
d/ odpracovať zdarma počet brigádnických hodín určených členskou schôdzou pre nasledujúce obdobie u presnené členskou schôdzou. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, je možné do 31.12. každého roku poskytnúť náhradné plnenie vo výške čiastky, ktorú rovnako ako počet hodín určí výročná členská schôdza. Úplné finančné nahradenie neodpracovaných hodín v uvedenom roku však nie je  prípustné.
e/ podľa svojich možností sa zúčastňovať členských schôdzí minimálne 1 krát do roka
f/ vykonávať práce a funkcie, do ktorých bol zvolený, ktorými bol poverený a prijal ich
g/ radový člen združenia nie je oprávnený vystupovať v mene združenia. Styk s hromadnými oznamovacími prostriedkami je vyhradený Výboru alebo ním určenej osobe.
h/ podporovať a chrániť záujmy HZP a nerozširovať dôverné informácie o HZP a jeho členoch ( pod dôvernými informáciami treba rozumieť údaje o majetku HZP, o obchodných zámeroch a všetky informácie, s ktorými budú členovia oboznámení ako s dôvernými).

Zánik členstva v HZP 
a/ písomným oznámením člena HZP o vystúpení zo združenia. Vystúpenie zo združenia je nutné písomne oznámiť Výboru HZP.
b/ nesplnením členských povinností
c/ hrubým porušením Stanov HZP
d/ úmrtím člena HZP ( fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby)
e/ vylúčením zo združenia. O vylúčení člena rozhodne členská schôdza, výbor je povinný upovedomiť člena o vylúčení písomne s udaním dôvodu do 14 kalendárnych dní od rozhodnutia.
f/ výbor má právo pozastaviť členstvo tomu, kto koná v rozpore s poslaním a cieľmi HZP
g/ vystupujúci a vylúčení členovia nemajú nárok na vrátenie členských príspevkov, ani podiel na majetku združenia


6. Orgány HZP

Členská schôdza
Výbor HZP

6.1 Členská schôdza Je najvyšší orgán HZP. Zvoláva ju Výbor HZP, podľa potreby, minimálne však 1 krát ročne. Je oprávnená:
a/ schvaľovať stanovy HZP a zmeny v nich
b/ voliť na päťročné funkčné obdobie Výbor HZP  
c/ vymenovať čestných členov
d/ prerokovať a prípadne schváliť správu o činnosti a hospodárení HZP za obdobie za a od predchádzajúcej členskej schôdze
e/ prerokovať a schváliť plán činnosti a rozpočet na príslušný rok ( resp. sezónu)
f/ zrušiť združenie
      

V nevyhnutných prípadoch sa môže konať mimoriadna členská schôdza, ktorá môže byť zvolaná:
a/ predsedom Výboru HZP
b/ na žiadosť najmenej jednej štvrtiny riadnych členov združenia

Na to, aby bola členská schôdza uznášania schopná, je potrebné, aby bola prítomná nadpolovičná väčšina členov, uznesenie prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

6.2 Výbor HZP a jeho zloženie:
Výbor sa volí na obdobie piatich rokov členskou schôdzou. Výbor volí zo svojho stredu predsedu, ktorý následne menuje do funkcie ďalších volených členov Výboru. Jednanie Výboru zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však každých šesť mesiacov. Výbor je výkonným a reprezentačným orgánom HZP a riadi činnosť HZP medzi členskými schôdzami.
Zloženie výboru:
a/ predseda
b/ podpredseda
c/ pokladník – hospodár

V prípade potreby sa môže Výbor rozšíriť o ďalších členov. Výbor je povinný stanoviť výšku členských príspevkov a zápisného na nasledujúci kalendárny rok  ( resp. sezónu) a výšku náhrady neodpracovaných brigádnických hodín.
Výbor rozhoduje o prijatí alebo udelení skúšobnej lehoty pre prijatie za riadneho člena.  Výbor je oprávnený prijímať uznesenia, ak sú na hlasovaní prítomní všetci členovia výboru. Neodkladné záležitosti je oprávnený vybaviť predseda po dodatočnom schválení výborom HZP.
Výbor je povinný predložiť na výročnej členskej schôdzi, ktorá musí vyť zvolaná do konca kalendárneho roku, najneskôr do konca februára nasledujúceho roku, písomnú správu o činnosti združenia a finančnú uzávierku kalendárneho roku. Na požiadanie členskej schôdze je povinný podať informácie o činnosti združenia a stave hospodárenia.

Práva a povinnosti členov rady:

predseda:
je najvyšší funkcionár HZP
jedná a podpisuje za združenie v plnom rozsahu
je zodpovedný za čerpanie prostriedkov HZP a v tejto veci má právo veta
zvoláva a riadi zasadnutie Výboru
zodpovedá za realizáciu uznesenia členskej schôdze a uznesenia Výboru
v odôvodnených prípadoch môže na členskej schôdzi navrhnúť odvolanie člena Výboru

podpredseda:
zastupuje predsedu v plnom rozsahu v prípade jeho neprítomnosti
predsedove mimoriadne právomoci sú mu prepožičané v prípade, keď predseda nemôže vykonávať svoju funkciu. Zodpovedá za administratívu HZP ( evidencia členov, zápisnice zo schôdzí, apod.). So súhlasom predsedu vybavuje korešpondenciu.

pokladník – hospodár:
vedie predpísanú finančnú evidenciu
rieši ekonomické a hospodárske otázky HZP v spolupráci s ostatnými členmi výboru a vedie o nich evidenciu
je plne zodpovedný za dodržiavanie právnych predpisov o hospodárskych záležitostiach
podpisové právo uplatňuje iba spoločne s predsedom alebo podpredsedom7. Hlasovanie

Rozhodnutie členskej schôdze je platné, ak bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s výnimkou rozhodnutia o zmene Stanov, ktoré musia byť schválené 3/5 väčšinou prítomných členov.
Výbor je uznášania schopný, ak sú prítomní všetci členovia výboru.8. Hospodárenie a majetok

Finančné a majetkové zdroje príjmov HZP tvoria:
a/ členské príspevky a zápisné
b/ príspevky iných organizácií a sponzorov
c/ výnosy z vlastnej činnosti združenia
d/ dary a subvencie
e/ predaj upomienkových predmetov

Nadobudnutý majetok zostáva vlastníctvom HZP ako celku.
Zdrojom majetku sú nehnuteľnosti a hnuteľnosti získané vlastnou činnosťou.
Za hospodárenie s majetkom HZP zodpovedajú štatutárni zástupcovia HZP – Výbor HZP
Pri ukončení členstva nemá člen ukončujúci členstvo žiadne majetkovo-právne nároky voči HZP9. Zrušenie a zánik združenia

O zániku HZP rozhoduje Výročná členská schôdza ¾ väčšinou hlasov všetkých členov HZP. Pokiaľ sa na 5-ty pokus nepodarí zvolať uznášania schopnú členskú schôdzu, môžu o zániku HZP rozhodnúť minimálne 3 členovia HZP, alebo predseda HZP.
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie – likvidácia. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Výročnou členskou schôdzou. Likvidátor môže byť len člen HZP.
Likvidátor môže byť len fyzická osoba.


10. Záverečné ustanovenia

Interpelácia a doplnenie týchto ustanovení je možné v rámci platných zákonov. Záležitosti neupravené týmito Stanovami sa riadia všeobecne právne záväznými predpismi a normami.

Za HZP sú oprávnení rokovať a zaväzovať sa predseda, podpredseda a pokladník – hospodár.
Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis minimálne dvoch oprávnených osôb. Za oprávnenú osobu sa považujú členovia Výboru.
Ciele HZP
 • Napomáhať pri ochrane a rozvoji kultúrnych a historických hodnôt v oblasti hasičstva – záchrana, renovácia a prezentácia historicky cenných hasičských zariadení, zhromažďovanie technickej dokumentácie, dobových materiálov súvisiacich s hasičskou tematikou, ich renovácia a zberateľská činnosť.
 • Spolupracovať so Spolkom Výhrevne Vrútky pri  zachovávaní a správe historických pamiatok, pomáhať pri organizovaní príležitostných historických osláv a prezentácií historickej techniky.
 • Spolupracovať s ďalšími subjektmi v oblasti požiarnej ochrany  ( vzdelávacie zariadenia, výskumné ústavy, občianske združenia s obdobným zameraním, Dobrovoľné hasičské zbory, Hasičský a záchranný zbor,  Stredná škola požiarnej ochrany a pod.) a histórie železničnej dopravy.
 • Vybudovať  Múzeum v oblasti hasičstva na Slovensku, spravovať ho a svojou činnosťou neustále zveľaďovať a dopĺňať ho o historicky cenný materiál zbierkotvornou činnosťou.
 • Organizovať osvetové a vzdelávacie podujatia ( besedy, prednášky) pre záujemcov o históriu a problematiku hasičstva na Slovensku. Usporiadanie tematických výstav z vlastných zbierok i zapožičaných exponátov.
 • Vykonávať preventívne činnosti v oblasti požiarnej ochrany.
 • Vykonávať technické zásahy v oblasti ochrany životov, majetku a životného prostredia.
 • Podpora,  vykonávanie  hasičského športu a organizovanie súťaží v hasičskom športe.
 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
 • Publikačná činnosť súvisiaca s vyššie uvedenými aktivitami.
 • Predaj propagačného materiálu a upomienkových predmetov.


Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023