Hasičský zbor
Hasičský zborAktualityPriekopský deňHasičské dni
(Hasičská nedeľa)
Hasičské múzeumSponzoriUžitočné informácieMladý HASIČKontakt

Spolupracujeme
Podporili nás
Sponzori

Rodina Cetlová

PIZZA
FANTÁZIA

Núdzové volania

Hasičská a záchranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155

Polícia
112, 158

História DHZ Priekopa  

(výťah zo zápisnice zo dňa 19. júla 1931 zapísané Jánom Gašparíkom – tajomníkom)


Zakladateľom „ Dobrovoľného hasičského zboru “ v Priekope bol Ľudovít Kubány, miestny učiteľ. Zriadil ho 24. júla 1892 pri pomoci staručkého a penziovaného policajného náčelníka Ludvika Bossányiho. Toho času skoro v každej Turčianskej obci jestvoval hasičský spolok.

Na pokyn veliteľa bystričianskeho MG spolky tieto zápisnične zvolili si za čestného a hlavného svojho veliteľa Jozefa Kohúta veľazaslúženého tvorcu turčianskeho a vôbec celoslovenského hasičstva a dňa 8. septembra 1892 zišli sa počtom 32 v Príbovciach, kde mu podpísali a oddali vytlačený diplom. Pri tej slávnosti bol zastúpený aj hasičský spolok Priekopský v civilnom odeve avšak v hasičských čiapkach. Tieto v duchu Kohútovom a národnom vychované a vedené hasičské spolky, ktoré sa každoročne v Príbovciach schádzali neboli na skrze po vôlistoličným maďarpánom. Na čelo štiavnickeho hasičského spolku postavil sa mladý baróm Ladislav Révay, ktorý sa snažil vplyvom hasičstva susedné i všetky vlastenecko zemianske obce pre ma´darstvo získať, vlastne svojmu otcovi zaistiť voľbu do snemu. A táto dobrovoľná a samoobranná ustanovizeň nútená bola stať sa politickou službou.

Spolok roku 1892 výrazne pomohol pri hasení olejových skladov Košicko – bohuminskej železnice na Vrútkach, za čo riaditeľstvo prispelo spolku 100 zlatých a pomohli aj obec 30 zlatých , a Révay 15 zlatých. Peniaze boli určéné na nákup výzbroje ( čakany s opaskami, šišáky plechové a vedrá plechové a plátené ). V tej dobe „obec“ vlastnila ručnú striekačku ( voda sa do nej musela nalievať, nemala sanie ).

 

Rok 1893.

Po odchode Kubányho – tak sa zdá –„ vlastenci “ nechali zvoliť Gabriela Zorkóciho za veliteľa – pobočníka. Za hlavného veliteľa zo zápisnice dňa 25. júna 1893 bol zvolený vrútocký poštmajster Klácskó Ágost. Ten bol však za tri týždne odvolaný a za predsedu bol riadne zvolený Bossanyi a hlavného veliteľa učiteľ Zorkóci. Zápisnice boli vedené v mužstvu nezrozumiteľnej maďarčine, velenie bolo tiež maďarské a v t;om roku zbor nevlastnil žiadnu výstroj okrem troch pečiatok.

Rok 1894.

V  Štubnianskych Tepliciach uskutočnil 3. týždňový hasičský náukobeh ( kurz ). Obec tam vyslala Pavla Bízika Mamateja, ktorý sa stal úradným veliteľom obecného hasičské zboru až do roku 1900.

 

Rok 1895.

Obec kúpila dvojkolesovú skladaciu striekačku za 1200 korún od firmy Walsev a konopné cievy (hadice), ktoré sa rýchlo zodrali. Hasičstvo napriek tomu v Priekope nenapredovalo. V zápisnici bolo zapísané:

Poprední majitelia, práve tí, ktorí v prvom rade mali stáť, od hasičstva sa odťahovali ani ho nepodporovali. “

V tomto roku členovia spolku ešte nemali slávnostné uniformy, čo im bránilo stretávať sa, zabávať s inými členmi skôr založených hasičských spolkov.

 

Roky 1900 – 1909.

Roku 1900 prevzal velitestvo Michal Gašparík. Počas jeho správy boli schválené dočasné stanovy pre Hasičský spolok v Priekope, vyplatené dlžoby a zreparovaná výstroj a výzbroj taktiež boli nakúpený nový materiál ako aj ručný návoj na hadice, ktorý podstatne predĺžil ich životnosť. Roku 1908 okresný náčelník prikázal obciam vziať do hasičstva všetkých 20 – 40 ročných mužov mimo sluhov a hoficerov. Spolok mal 46 členov a ostatní platili hasičskú daň. Kedže Turčiaska stolica nemala ohňo – hasičský štatút toto nariadenie nebolo akceptované. Nariadenie z roku 1908 malo cieľ: „ Predvolaným veliteľom pripomenúť, že nejestvujú dobrovoľné, ale „obecné“ hasičské spolky prísne im pohrozil, aby slovenské velenie zanechali a zaviedli velenie výlučne v štátnej reči – maďarské. “ Spolok napriek nariadaniu nepoužíval maďarské velenie, preto obec prestala platiť spolku 60 korún ročne a začali vyšetrovanie voči veliteľovi. Napokon ho uväznili roku 1914, prvom roku svetovej vojny.

 

Rok 1910.

Veliteľstvo prebral Ján Šútovec ml. doterajší podveliteľ, ktorý po prvej svetovej vojne znovu zriadil Hasičsky zbor v Priekope.

 

 

Rok 1911.

Obec dala prerobiť starú dvojkolesovú striekačku na hydrophor za 900 korún. Neskôr prikúpili aj osobitný návoj na hadice.

Dňa 8. augusta 1911 popoludní v dobe neobyčajnej suchoty následkom detského fajčenia vznikol požiar v kôlni Kostra – Kališovej. Za polhodinu oheň v dôsledku vetra zničil západný domorad od Paľovčíkovho domu až po horný mlyn. Katastrofa postihla 45 rodín. Pomoc rodinám poskytli urbársky spolok, cirkvi, krajania z cudziny, a aj slňpoluobčania.

 

Roky 1912 – 1918.

Spolok dokúpil materiál. Roku 1914 vypukla svetová vojna a mnohí z hasičov odišli na front, taktiež veliteľ hasičského spolku, tí ktorí zostali držali nočnú stráž a službu pri požiaroch. Na fronte padli 5 členovia.

 

Rok 1919.

Ján Šútovec nanovo zriaďuje hasičský zbor.

 

Rok 1924 - 1925.

Spolok opravil a dokúpil materiál. Roku 1925 dokúpili odznaky so znakmi

Slovenska “ a dokúpili blúzy podľa predpisového strihu za 7000 korún. Spolok sa zúčastnil okresnej cvičby a samaritného kurzu. Roku 1925 sa členovia zúčastnili celoštátneho hasičského zjazdu v Brne.

 

Rok 1926.

Zbor sa účasnil viacerých významných udalostí : odhalenia pomníka Svetozára Hurbana Vajanského, otvorenia Štefánikovho ústavu a Matice Slovenskej. V decembri podali návrh o zakúpenie motorovej striekačky a odpredaj starej. Objednali motorovú striekačku u firmy Ing. Václav Stratilek Vysoké Mýto s predvozkom a navijákom na 300 m hadíc za 46500 korún. V tomto roku boli vysadené stromky v Brezovom háji nad mostom Turca a od tých čias až po povojnové roky tam bývali letné tanečné zábavy.

 

Rok 1927.

29. mája sa konala slávnosť 35. výročia založenia DPS Priekopa. Slávnosť sa konala zároveň s dodaním motorovaj striekačky na lafetových kolesách a jej úradnou skúškou. Zúčastnili sa jej hostia: za ZHJ brat tajomník Dušan Šulc, obvodný dozorca Miloslav Mikulik a Ing. Václav Stratilek – výrobca motorovej striekačky.

fy. Stratilek odkúpila starú dvojkolesovú striekačku. Obec Podzámok odkúpila starú štvorkolesovú striekačku. Spolok od fy. Stratilek kúpil modernú dvojkolesovú ručnú striekačku.

 

Rok 1928.

Udalosti, ktorých sa zbor zúčastnil: obvodovej cvičby v Sučanoch, pri zakladaní kameňa na národné múzeum, zakladaní kameňa na hasickom dome a na všeslovanskom hasickom zjazde v Prahe. Vyznamenaní boli viacerí členovia nášho zboru medzi inými aj Michal Gašparík dlhoročný veliteľ a čestný člen, veliteľ Ján Šútovec.

 

Rok 1929 – 1930.

Zbor sa už vtedy pravidelne zúčastňoval okrskovej a okresnej cvičby a bol pri viacerých požiaroch v okolitých obciach ako aj Priekope. Zbor sa snažil získať finančné prostriedky pravidelným konaním letných zábav. Jedna taká sa konala 1. júna 1930 v Brezovom Háji nad mostom Turca. V tomto období ešte stále neexistovala strážnica a záhrada Požiarnik ako ju poznáme dnes.

 

Rok 1931.

Dňa 1. februára sa zúčasnil Priekopský zbor 1. valného zhromaždenia v hasičskom dome v Martine.

Dňa 19. júla sa konala slávnosť položenia základného kameňa na stánok ohňo-hasičskej pohotovosti ( dnešná strážnica ), na ktorej bola spísaná pamätná listina, ktorá bola uložená v sklenej nádobe do základov strážnice, severo-východný uhol. Z listiny sa dozvedáme :

  • cena vtedajšieho pozemku 12 500 Kč

  • cena budovy 90 000 Kč

  • cena invetára 80 000 Kč

V tom roku mala Priekopa 2 750 obyvateľov.

A taktiež prosbu, ktorá platí i dnes :“Hospodine ochraňuj obec našu od nešťastia požiaru a v nej stánok tento“.

 

 

Rok 1932.

Tento rok prebiehal v duchu stavania strážnice a taktiež osláv 40. výročia založenia zboru. Dňa 4. septembra zbor usporiadal slávnosť otvorenia strážnice a 40. ročného jubilea. Zbor pri tejto príležitosti dostal do daru obraz Martinského zboru od jeho veliteľa Jozefa Kohúta, 2 obrazy od Michala Gašparíka a Mária Boššany darovala prilbu po svojom zosnulom manželovi, zakladateľovi zboru.

 

Rok 1933.

Zbor sa zúčastnil osláv 50. výročia zboru vo Vrútkach a otvorenia strážnice na Dolnom Kalníku. Bola vymenená u fy. Stratilek motorová striekačka zakúpená v roku 1927 za modernejšiu na gumenných pneumatikách za doplatok 8 000 Kč.

 

Rok 1934.

Dňa 23. septembra bola v našej obci usporiadaná skúška motorových striekačiek. Zúčastnené zbory Martin, Priekopa, Vrútky, Záturčie, Kľačany, Turany. Na Bystričke bola otvorená hasičká strážnica, na ktorej otvorení sa zúčastnil aj náš zbor.

 

Rok 1935.

Dňa 14. júla sa náš zbor zúčastnil obvodovej cvičby v Sučanoch. Zomrela maželka zakladateľa našho zboru Mária Boššany.

 

Rok 1936.

Dňa 11. júla sa niekoľko našich členov zúčastnilo v Prievidzi leteckej cvičby.

Dňa 27. júla bolo zahájené 1. cvičenie CPO (civilnej protipožiarnej ochrany) v našej obci , veliteľom bol Jozef Pajger. Naš zbor 6. septembra pozdravil cez našu obec prechádzajúceho prezidenta Eduarda Beneša.

Dňa 12. decembra na Výročnej schôdzi vzdal sa pre nemoc veliteľstva Ján Šútovec (veliteľom zboru bol 26 rokov) a na toto miesto bol jednohlasne zvolený Ján Gašparík.

 

Rok 1937.

Pri príležitosti 45. výročia trvania nášho zboru sa dňa 13. júna uskutočnili oslavy spojené so zábavou v záhrade Mošovského panstva. Osemnásť členov spolku sa zúčastnilo celoštátneho hasičského zjazdu v Bratislave.

 

Rok 1938.

V plnom počte sme sa zúčastnili pohrebu dlhoročného tajomníka ZHJ Dušana Šulca. Taktiež sme sa zúčastnili na odhalení pomníka Jána Kalinčiaka v Záturčí a odhalenia pamätnej dosky Miloslava Schmidta v Mošovciach.

Dňa 24. júla bola vyhlásená mobilizácia.

 

Rok 1939.

Dňa 23. júla navštívil náš zbor zemský dôstojnícky náukobeh pod vedením Eduarda Alexyho. Dňa 22. októbra usporiadali sme záverečné cvičenie.

 

Rok 1940.

Dňa 17. januára sme sa zúčastnili pohrebu brata Michala Gašparíka - čestného veliteľa. V tomto roku okrem pravidelných cvičieb celý rok bol zbor vedení miestnym veliteľom brannej výchovy.

 

Rok 1941.

Dňa 26. apríla náš zbor vykonal prehliadku vojenských skladov SJM ako aj spoločné hasičské cvičenie s vojenskými požiarnikmi. Verejné cvičenie CPO bolo v našej obci vykonané 29. júna.

 

Rok 1942.

Dňa 2. júna bola prevedená požiaropolicajná prehliadka župným tajomníkom Dlugolinkým.

 

Rok 1943.

Členovia DHS boli nariadením miestneho veliteľa brannej výchovy oslobodení od výkonu branného výcviku za podmienok, že budú budú absolvovať prednáčky CPO, svojpomocnej služby a služby samaritánskej.

 

Rok 1944.

Bol to rok Slovenského národného povstania. Náš zbor evakuoval s motorovou striekačkou do Martina a postupne až do Gadera. Počas povstania v našej obci padlo popolom 68 obytných domov a 76 humán, celkovo ostalo poškodených 250 našich občanov.

 

Rok 1945.

Nastáva zmena politického systému, pričom došlo k vytvoreniu priaznivých podmienok pre slovenské hasičstvo.

 

Rok 1947.

V dňoch 5. a 6. júla zúčastnili sme sa hasičského zjazdu v Trenčíne. Dňa 5. októbra zúčastnili sme sa položenia základného kameňa MNV v Priekope. (dnešná ZŠ a MS Priehradná)

 

Rok 1948.

Bol prijatý zákon č.40 Zb. o obrane proti požiarom a o ochrane spoločenského socialistického majetku. Tento zákon si vyžadoval vyššiu odbornú spôsobilosť členov DHS. Na jeho základe boli zriadené krajské učilištia PO. Jedno také bolo aj v Martine.

 

Rok 1950.

Bol prijatý zákon č. 62 Zb., v ktorom bola zahrnutá starostlivost o požiarnu ochranu, ktorá pripadla priamo na národné výbory. Podľa tohoto zákona bol náš DHS premenovaný na miestnu jednotu čsl. hasičstva.

 

Roky 1951 – 1963.

V týchto rokoch bola kronika nepravidelne vedená a nedochovali sa žiadne písomné zmienky o činnosti zboru.

 

Rok 1964.

Dňa 6. septembra sme sa zúčastnili na jubilejnej slávnosti pri priležitosti 100. výročia požiarnej ochrany v Martine.

 

Rok 1965.

Založili sa záujmové krúžky požiarnej ochrany na tunajšej ZŠ. Tieto krúžky neboli zamerané iba na súťaže, ale aj ako žatevné hliadky mládeže.

 

Rok 1967.

Dňa 16. júla pripomenuli sme si 75. výročie trvania nášho DPZ. Slávnosti sa zúčastnili za OVPO Rudolf Michaelli a pplk. Peter Černák. Pri tejto príležitosti bola založená družba s DHS Gložany – Juhoslávia, jej členovia nás navštívili vo februári tohoto roku. Náš DPZ v tomto roku obdržal motorovu striekačku PPS 8, ako aj výstroj a výzbroj vo väčšej hodnote.

 

 

Rok 1970.

Zakúpené bolo motorové vozidlo GAZ- M-461.

 

Rok 1971.

Dňa 18. a 19. septembra sa konali oslavy 700 rokov od založenia obce Priekopy.

 

Rok 1972.

Pri priležitosti 80. výročia založenia DPZ, dňa 16. júla si náš zbor zadovážil požiarnickú zástavu. V tom čase bol predsedom Milan Ondruš.

 

Rok 1973.

8. septembra bola vyhotovená pamätná fotografia vtedajšieho zboru, pred strážnicou DPZ.

 

Rok 1974.

V tomto roku bola za predsedu zvolená Irena Vaňková, veliteľom bol od 1971 Jaroslav Holec.

 

Rok 1975.

Zbor obdržal nové uniformy a čižmy. Nakoľko nám bola odobratá záhrada pre kultúrne vyžitie , začali sme od JRD vybavovať nový objekt.

 

Rok 1976.

Začali sme s budovaním záhrady. Bola to bývalá evanielická škola, potom urbárska pastiereň, ktorú JRD využivalo ako sklad umelých hnojív.Záhrada bola budovaná z vlastných prostriedkov.

 

Rok 1977.

Dňa 21. augusta bola dokončená a otvorená záhrada “Požiarnik” pri príležitosti 80. výročia založenia DPZ a 45. výročia postavenia požiarnej zbrojnice. Za jej vybudovanie v prvom rade patrí vďaka predsedníčke Irene Vaňkovej ako aj ostatným členom. Na otvorení sa zúčastnili aj DPZ Sučany, Martin, Zaturčie, Klačany, Vrútky. V tomto roku sa naša organiácia počtom 73 členou zaradzuje medzi popredné miesta v okrese.

 

Rok 1978.

Kronika DPZ Priekopa sa nachádzala u dlhoročného člena Jána Gašparíka, po ňom kroniku prevzala Irena Vaňková.

 

Rok 1979.

Vtomto roku ako aj po iné roky vykonali sme 2 krát miestne taktické cvičenie, fašiangovanie dedinou, fašiangovú zábavu, stretnutie 3 generácii, letnú zábavu, tieto akcie sa usporiadavajú každý rok až do dnes. Ďalej výlet do Jedlovín, zájazd do Levíc, a taktiež naše členky usporiadali výstavku ručných prác. V súťaži zborov sa už 3 rokom umiestňujeme na prvom mieste v okrsku, čo svedčí o dobrej práci zboru.

 

Rok 1980.

Zomrel náš najstarší člen, dlohoročný veliteľ Ján Gašperík. Tohoto roku ako aj v predošlích bola vykonaná protipožiarná preventívna prehliadka. Na starosti sme mali 600 domov a 17 prevádzok.

 

Rok 1981.

V tomto roku predsedu prebral Ján Hanus. Bola opravovaná a okožovaná strážnica. Zbor sa zúčastnil osláv 100. výročia vo Vrútkach.

 

Rok 1982.

Pripomenuli sme si 90. výročie založenia nášho DPZ, spojené s oslavami, sprievodom dedinou a odovzdávaním čestných uznaní. Na oslave hrala požiarnická hudba.

 

Rok 1984.

V tomto roku prebral predsedníctvo Ondrúš Milan.

 

Rok 1986.

V tomto ako i po iné roky sme sa zúčastnili súťaže mladých požiarníkov „Plameň“ a prvý krát sme sa zúčastnili súťaže dorastu.

Rok 1987.

Zbor vykonával iba svoje pravidelné činnosti.

 

Rok 1988.

Predsedníctvo opäť prebrala Irena Vaňková. Na strážnici zboru bol „deň otvorených dverí“, ktorý mal prekvapujúci ohlas u mládeže. V júni bol usporiadaný zájazd na Oravu. Členky zboru usporiadali kurz medového pečiva. V brigádnickaj činnosti členovia zboru vymaľovali strážnicu, vyhĺbili pumpu a do záhrady vsadili živí plot.

 

Rok 1989.

Na strážnici zboru bol „deň otvorených dverí“, ktorý sme usporiadali spolu so ZŠ Priehradná. Usporiadali sme zájazd na Južnú Moravu, členky usporiadavali večeri ručných prác, zúčastnili sme sa osláv 45. výročia SNP na Partizánskom cintoríne. Bola oplotená záhrada „ Požiarnik“ a boli vsadené betonové lavice.

 

Rok 1990.

Naša organizácia usporiadala každoročný zájazd, tentoraz do Rakúska, sústredenie mladých požiarnikov na Bystričke a pripravili drevo na foršty na stoly.

 

Rok 1991.

Práca na poli športovom sa pomali začala vyplácať, zbor začína dosahovať vyborné výsledky na súťažiach, muži tretí, ženy ako aj dve družstvá MP prví. Z vlastných prostriedkov si zbor dokúpil výzbroj i výstroj.

 

Rok 1992.

Tento rok bol významným pre náš zbor ako aj pre celú ZHJ na celom Slovensku. Dňa 19. júla sme oslavovali 100. výročie trvania našej organizácie. Pri príležitosti osláv bola vyhotovená pamätná tabuľa so zabitými klincami. Oslavy sa niesli v duchu hesla „Vlasti ku cti, blížnemu ku pomoci“, citát z obrazu namaľovaného Augustom Šejdom roku 1924 a boli ukončené ľudovou veselicou. Zúčastnili sme sa aj 70. výročia trvania zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Na oslavách sme predstavili našu starú techniku, na ktorej opravách sme strávili veľa času. Zrekonštruovaná bola ručná striekačka od fy. Stratilek z roku 1927, predvoz k motorovej striekačke z roku 1927 a motorová striekačka z roku 1933. Zbor sa zúčastnil na zájazde v Poľsku. Zabezpečili sme program v skanzene pri príležitosti Dňa hasičstva, naša účasť na tejto akcií sa stala každoročnou.Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2023